ALGEMENE VOORWAARDEN.

Hierbij volgt enige algemene informatie die voor u als cliŽnt van belang kan zijn betreffende de werkzaamheden die door mij worden verricht in eigen praktijk. Door registratie in het BIG-register als gezondheidszorgpsycholoog, het lidmaatschap van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en door de registraties voor beroepsbekwaamheid en diagnostiek bij de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) wordt de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden gewaarborgd.

AFSPRAKEN: U kunt telefonisch contact op nemen om een afspraak te maken (077-3989161) of via email (j.schrurs@iae.nl). Als ik u op dat moment niet te woord kan staan, dan kunt u altijd uw naam en telefoon inspreken en dan wordt u z.s.m. teruggebeld.

BIJ VERHINDERING: Mocht u verhinderd zijn voor een afspraak dan graag uiterlijk 1 werkdag van te voren afzeggen. U kunt eventueel een boodschap inspreken via het antwoord apparaat. Wanneer u niet op tijd afzegt, ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Dit valt niet onder de dekking van uw verzekering.

TELEFONISCH SPREEKUUR: In principe is er op elke vrijdag van 8.15-9.00 telefoontijd, zodat u met uw vragen en opmerkingen terecht kunt (077-3989161 of 06-13490233). Indien er op andere momenten aanleiding is voor telefonisch overleg dan kunt u natuurlijk ook altijd bellen (077-3989161). Tussen 18.30 en 19.30 uur is een tijdstip dat wellicht de best mogelijke bereikbaarheid geeft.

RAPPORTAGE EN DOSSIER: Uw persoonsgegevens die voor het verlenen van hulp in mijn administratie moeten staan worden geregistreerd volgend de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Er zal voor u een dossier beschikbaar zijn, dat voor derden niet toegankelijk is. Als er om informatie wordt gevraagd door derden, dan zal ik altijd vooraf aan u schriftelijke toestemming vragen om informatie te mogen verstrekken. U heeft altijd recht op inzage van uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijke termijn (15 jaar) en daarna vernietigd. Bent u samen met een partner cliŽnt bij de praktijk en wilt u een kopie van het dossier, dan moet u daar beide toestemming voor geven. Voor inzage in of een kopie van het dossier van een minderjarige gelden speciale regels: is het kind jonger dan twaalf jaar dan hebben de ouders recht op inzage of een kopie. Is het kind tussen de twaalf en zestien jaar dan hebben ouders alleen inzagerecht en recht op een kopie, na schriftelijke toestemming van het kind. Is het kind zestien jaar of ouder, dan hebben ouders alleen recht op inzage (en geen recht op een kopie) na schriftelijke toestemming van het kind. Er wordt uiteraard wel een kopie aan het kind zelf verstrekt als hij of zij dit wil.

KOPIE ZORGPAS EN IDENTITEITSBEWIJS: Het is van belang voor de dossiervorming dat bij het intakegesprek een kopie van uw zorgpas en een kopie van uw identiteitsbewijs overhandigd kan worden cq kan worden gemaakt.

VERWIJSKAART. Indien uw behandeling vergoed wordt door de ziektekostenverzekering of gemeente, dan is een verwijskaart van uw huisarts, dan wel een andere specialist noodzakelijk.

TARIEVEN: De gehanteerde tarieven zijn bepaald conform de standaard richtlijnen voor tarieven voor zelfstandig gevestigde psychologen (90,00 euro). In de meeste gevallen wordt jeugdzorg volledig vergoed (soms een eigen bijdrage die per gemeente verschillen kan), terwijl u bij volwassenenzorg rekening moet houden met uw eigen risico. U kunt alleen in behandeling worden genomen na een verwijzing door uw huisarts of een andere medische specialist.

WACHTLIJST: In regel is er geen wachttijd voor behandeling. Op de website kunt u zien of er sprake is van een mogelijke wachtlijst.

KLACHTENREGELING: Natuurlijk kan het voorkomen dat cliŽnten klachten hebben. Het is fijn als deze eerst rechtstreeks met mij worden besproken, zodat overlegd kan worden hoe deze kunnen worden opgelost. Ondergetekende is lid van de NVO, NIP en tevens als gezondheidszorgpsycholoog opgenomen in het BIG-register. Dit betekent dat ingeval van klachten de klachtenregeling van de zowel NIP als NVO van kracht is. U kunt zich met uw klacht wenden tot het College van Toezicht , p/a NVO-bureau (Korte Elisabethstraat 11, 3511 JG Utrecht). Tevens kunt u zich wenden tot het NIP, (Nieuwe kade 1-5, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht). Desgewenst kunt u een kopie van de klachtenprocedure bij ondergetekende aanvragen. Bovendien is er sprake van wettelijk tuchtrecht waaraan u in geval van klachten de beroepsuitoefening kunt toetsen.

WAARNEMING: Waarneming bij ziekte/ vakantie: Bij ziekte en /of vakantie zal met u een persoonlijke afspraak worden gemaakt op welke wijze u dan toch geholpen kunt worden. Praktijk Jan Schrurs werkt in dit kader samen met Autismepunt.

AVONDDIENST, NACHTDIENST, WEEKENDDIENST EN CRISES: U kunt altijd contact opnemen met Praktijk Jan Schrurs (077-3989161 of 0613490233). In geval deze niet aanwezig is, staat op het antwoordapparaat een boodschap met daarin een alternatief telefoonnummer dat u voor hulp kunt bereiken.

ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN: Na afloop van de verrichtingen, aan het einde van de kalendermaand, wordt de factuur aan u toegezonden of, indien er een overeenkomst is met een Zorgverzekeraar dan wordt deze rechtstreeks naar de zorgverzekeraar verzonden. Indien het niet mogelijk is om het hele bedrag van de factuur over te maken kan er in overleg een betalingsregeling worden overeen gekomen. Praktijk Jan Schrurs werkt met de algemene betalingsvoorwaarden van het NIP, de beroepsorganisatie voor psychologen. Deze zijn als volgt: 1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliŽnt. (met psycholoog wordt bedoeld diegene die een doctoraalexamen in de psychologie met goed gevolg heeft afgelegd, dan wel diegene die als gezondheidszorgpsycholoog staat ingeschreven in het BIG-register van het ministerie van VWS.) 2. Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending van de declaratie. De cliŽnt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening. 3. Indien door de cliŽnt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel aan de psycholoog een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dag na de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt. 4. Indien cliŽnt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliŽnt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliŽnt is dan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. 5. De psycholoog is in het hiervoor onder 4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliŽnt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 113,45. Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.

AANVULLENDE VOORWAARDEN: 1. Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt wordt het tarief van het consult (90,00 euro) in rekening gebracht. 2. Indien de betaling niet tijdig, binnen de op de factuur vermelde termijn ontvangen is, ontvangt de cliŽnt de eerste aanmaning kosteloos. Voor volgende aanmaningen worden de administratieve kosten in rekening gebracht. 3. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliŽnt hanteert, ligt geheel bij de cliŽnt zelf.

naar pagina 10